วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  :  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสู่สากล

พันธกิจ   :   1.  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล
                 2.  บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
                 3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
                 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่
                      สู่สาธารณชน
 
   
th