ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟื.. [05 มค. 2561 เวลา 16:02 น.] (0/0)
 2. ประกาศราคาจ้างก่อสร้างฟื้นฟู ปรับปรุง วิทยาลัยฯ .. [19 ธค. 2560 เวลา 14:57 น.] (12/0)
 3. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเ.. [19 ธค. 2560 เวลา 14:54 น.] (11/0)
 4. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่องเผยแพร่แผนการ.. [15 ธค. 2560 เวลา 11:41 น.] (24/0)
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขน.. [15 พย. 2560 เวลา 10:43 น.] (31/0)
 6. ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ปริมาตรก.. [24 ตค. 2560 เวลา 14:01 น.] (50/0)
 7. ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณ.. [26 กย. 2560 เวลา 10:34 น.] (77/0)
 8. ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุ.. [11 กย. 2560 เวลา 09:14 น.] (93/0)
 9. กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 116 [06 กค. 2560 เวลา 21:41 น.] (912/0)
 10. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน.. [19 มิย. 2560 เวลา 11:09 น.] (249/0)
 11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการประเมิน พนั.. [12 มิย. 2560 เวลา 15:28 น.] (207/0)
 12. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไ.. [18 พค. 2560 เวลา 08:40 น.] (487/0)
 13. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 115 [31 มีค. 2560 เวลา 12:13 น.] (722/0)
 14. ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. ป.. [01 กพ. 2560 เวลา 22:12 น.] (668/0)
 15. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการสาธิตสอนการแต่งหน้า ด้.. [06 มค. 2560 เวลา 13:30 น.] (398/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

 1. ผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือง.. [26 พค. 2559 เวลา 21:03 น.] (28/0)
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับที่มีต่อวิชากระโปรงสมัยน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:35 น.] (58/0)
 3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากร.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:34 น.] (58/0)
 4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาเส.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:33 น.] (48/0)
 5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชากา.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:32 น.] (50/0)
 6. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:27 น.] (49/0)
 7. การแก้ปัญหานักศึกษาซอยผมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:21 น.] (49/0)
 8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิชาการทำขน.. [17 มีค. 2559 เวลา 11:19 น.] (49/0)
 9. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 ตค. 2558 เวลา 13:57 น.] (612/0)
 10. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ อุปกรณ์ขึ้น.. [27 กค. 2558 เวลา 10:00 น.] (605/0)
 11. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ตู้อบธูปเชื.. [27 กค. 2558 เวลา 09:57 น.] (199/0)
 12. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือพารามอเ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:54 น.] (139/0)
 13. ผลงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:40 น.] (134/0)
 14. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (460/0)
 15. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (1/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th