ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย :
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
                            
เป้าประสงค์               เพิ่มจำนวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
                            
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1       การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียน
                               และผู้สำเร็จการศึกษา
          กลยุทธ์ 1.1      พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
          กลยุทธ์ 1.2      พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
          กลยุทธ์ 1.3      พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
          กลยุทธ์ 1.4      พัฒนาครูให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
          กลยุทธ์ 1.5      พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning และ Module
                
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2       การเพิ่มจำนวนผู้เรียน
          กลยุทธ์ 2.1      พัฒนาระบบกลไกลเทียบโอนประสบการณ์       
          กลยุทธ์ 2.2      สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
          กลยุทธ์ 2.3      แนะแนวเชิงรุก เช่น Open House หรือ Load Show
          กลยุทธ์ 2.4      เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                   
เป้าประสงค์                หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเชียน

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1       การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
          กลยุทธ์ 1.1      สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
          กลยุทธ์ 1.2      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้
          กลยุทธ์ 1.3      พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย       
          กลยุทธ์ 1.4      จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
                               ประกอบการและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2       การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
          กลยุทธ์ 2.1      นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้
          กลยุทธ์ 2.2      พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
          กลยุทธ์ 2.3      พัฒนาระบบการฝึกงานในสถานประกอบการและศูนย์ฝึกในสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 2.4      ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน
          กลยุทธ์ 2.5      นำผลงานวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
                            
เป้าประสงค์                ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1       การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
          กลยุทธ์ 1.1      ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 1.2      จัดทำแผนและพัฒนาการบริหารจัดการตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 1.3      พัฒนาระบบการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 1.4      พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 1.5      จัดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2       การพัฒนาระบบดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
          กลยุทธ์ 2.1      สร้างกลไกและวางระบบดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา
          กลยุทธ์ 2.2      ดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
          กลยุทธ์ 2.3      ป้องกันการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด สิ่งอบายมุข ในสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 2.4      ช่วยเหลือให้คำปรึกษาการหารายได้ระหว่างเรียนและทุนการศึกษา
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 3.1      พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 3.2      พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 3.3      บริการ พัฒนาและจัดหาศูนย์วิทยบริการ
          กลยุทธ์ 3.4      เร่งจัดหาจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4       การพัฒนาครู บุคลากร ทางการศึกษาและการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
          กลยุทธ์ 4.1      พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย
          กลยุทธ์ 4.2      บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 4.3      ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ
                            
เป้าประสงค์                การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้มาตรฐานสากล
          กลยุทธ์ 1         วิเคราะห์ความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะของชุมชน
          กลยุทธ์ 2         จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
          กลยุทธ์ 3        ร่วมมือกับเครือข่ายในการบริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
          กลยุทธ์ 4        จัดหาศูนย์ฝึกอบรมยานยนต์เคลื่อนที่บริการวิชาการและวิชาชีพเฉพาะให้กับชุมชน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5            สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  การประกอบอาชีพอิสระและงานวิจัย
                            
เป้าประสงค์                นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์   การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1       การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานสากล
          กลยุทธ์ 1.1      พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และ งานวิจัย
          กลยุทธ์ 1.2      สร้างและพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัย
          กลยุทธ์ 1.3      จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นเลิศ
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2       การพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ
          กลยุทธ์ 2.1      พัฒนาระบบการพัฒนางานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ
          กลยุทธ์ 2.2      ร่วมมือกับเครือข่าย พัฒนาคุณภาพงานสร้างสรรค์ และการประกอบอาชีพอิสระ
          กลยุทธ์ 2.3      สร้าง พัฒนาและดำเนินการของศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
                            
เป้าประสงค์                นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1       การพัฒนานักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยที่ดี
 
           กลยุทธ์ 1.1      ปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติเทิดทูลพระมหากษัตริย์และส่งเสริมปละปกครอง  ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
           กลยุทธ์ 1.2      ทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม
          กลยุทธ์ 1.3      ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          กลยุทธ์ 1.4      ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
          กลยุทธ์ 1.5      ปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2       การพัฒนาครูและนักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมเป็นพลโลกที่ดี
          กลยุทธ์ 2.1      พัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและไอที
          กลยุทธ์ 2.2      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมของอาเซียน
          กลยุทธ์ 2.3      แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          กลยุทธ์ 2.4      จัดส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกงานประสบการณ์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7   ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น         
 
เป้าประสงค์                การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1       การพัฒนาหลักสูตร
          กลยุทธ์ 1.1      พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
          กลยุทธ์ 1.2      ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาชีพเฉพาะทาง
          กลยุทธ์ 1.3      ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางพิเศษ (6-12 ชั่วโมง ต่อหลักสูตร)
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2       การพัฒนาระบบกระบวนการฝึกอบรม
          กลยุทธ์ 2.1      จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละสาขาวิชาชีพที่ทันสมัย
          กลยุทธ์ 2.2      จัดเตรียมและจัดหาพื้นที่ฝึกอบรมที่ทันสมัย
          กลยุทธ์ 2.3      พัฒนาและจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม ใบความรู้  ใบสั่งงาน  ใบประเมินผลภาคปฏิบัติ
         กลยุทธ์ 2.4       ร่วมมือกับเครือข่าย หุ้นส่วนสร้างศูนย์ฝึกอบรมในสถานศึกษา
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาครูบุคลากรและระดมทรัพยากรในการฝึกอบรม
          กลยุทธ์ 3.1      ร่วมมือกับเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          กลยุทธ์ 3.2      พัฒนาครูผู้ฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
          กลยุทธ์ 3.3      จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 4       การพัฒนาระบบบริหารจัดการฝึกอบรม
          กลยุทธ์ 4.1      จัดทำแผนการบริหารการฝึกอบรม
          กลยุทธ์ 4.2      บริหารการเงินงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
          กลยุทธ์ 4.3      เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก เปลี่ยนภาพลักษณ์
          กลยุทธ์ 4.4      ใช้ระบบ ICTมาใช้บริหารจัดการในด้านผู้รับการฝึกอบรม ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5       การพัฒนาระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
          กลยุทธ์ 5.1       จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้รับการฝึกอบรมและผู้สำเร็จการฝึกอบรม
          กลยุทธ์ 5.2      จัดระบบฐานข้อมูลและการสืบค้นผู้สำเร็จการการฝึกอบรมนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
          กลยุทธ์ 5.3      เร่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมตามข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8   ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            
เป้าประสงค์                การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1       การพัฒนาระบบกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
          กลยุทธ์ 1.1      กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          กลยุทธ์ 1.2      จัดทำแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2       การประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน
          กลยุทธ์ 2.1      จัดทำแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน
          กลยุทธ์ 2.2      ครู / หัวหน้าแผนก งาน จัดทำ SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
          กลยุทธ์ 2.3      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3       การพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
          กลยุทธ์ 3.1      จัดทำเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้
          กลยุทธ์ 3.2      บริหารจัดการข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ด้วยระบบ ICT
          กลยุทธ์ 3.3      นำข้อเสนอแนะผลจากการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา
 
 
   
th