ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 [15 มค. 2559 เวลา 10:04 น.] (4/0)
 2. แหล่งรวมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ [12 มค. 2559 เวลา 21:25 น.] (27/0)
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา.. [30 ธค. 2558 เวลา 11:03 น.] (34/0)
 4. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 110 [30 ธค. 2558 เวลา 06:03 น.] (144/0)
 5. ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีปร.. [03 ธค. 2558 เวลา 09:40 น.] (263/0)
 6. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน.. [26 พย. 2558 เวลา 15:15 น.] (127/0)
 7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยวิธีประ.. [26 พย. 2558 เวลา 15:11 น.] (58/0)
 8. ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะประจำปีงบ.. [20 พย. 2558 เวลา 15:19 น.] (50/0)
 9. รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 [05 พย. 2558 เวลา 12:34 น.] (56/0)
 10. รายงานการประเมินคุณภาพภายในฯ โดยหน่วยงานต้นสังกั.. [05 พย. 2558 เวลา 12:29 น.] (129/0)
 11. ขอความอนุเคราะห์ ลดการใช้พลังงาน [27 ตค. 2558 เวลา 09:32 น.] (58/0)
 12. เผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ.. [16 ตค. 2558 เวลา 10:50 น.] (59/0)
 13. กำหนดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น‬ รุ่นที่ 109 [16 กย. 2558 เวลา 13:46 น.] (494/0)
 14. ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ประกาศรายช.. [20 กค. 2558 เวลา 13:54 น.] (200/0)
 15. แสดงความยินดีกับโครงงานวิทยาศาตร์ กระดาษจากธรรมช.. [08 กค. 2558 เวลา 13:44 น.] (148/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP [18 กค. 2557] ดาวน์โหลด 2

ผลงานทางวิชาการ

 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาง.. [19 ตค. 2558 เวลา 13:57 น.] (461/0)
 2. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ อุปกรณ์ขึ้น.. [27 กค. 2558 เวลา 10:00 น.] (79/0)
 3. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ตู้อบธูปเชื.. [27 กค. 2558 เวลา 09:57 น.] (40/0)
 4. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ เรือพารามอเ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:54 น.] (47/0)
 5. ผลงานประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึ.. [27 กค. 2558 เวลา 09:40 น.] (32/0)
 6. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา การแต่งผมชายสมัยน.. [07 พค. 2558 เวลา 14:13 น.] (179/0)
 7. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:10 น.] (1/0)
 8. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:07 น.] (124/0)
 9. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:04 น.] (0/0)
 10. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อแผนกวิ.. [07 พค. 2558 เวลา 14:01 น.] (144/0)
 11. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการทำข.. [07 พค. 2558 เวลา 13:57 น.] (147/0)
 12. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 1402-1031 ขนมอบ 1 [07 พค. 2558 เวลา 13:49 น.] (194/0)
 13. ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมทีมีต่อการจัดการฝึ.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:36 น.] (1130/0)
 14. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาแต.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:35 น.] (546/0)
 15. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิชาขน.. [13 มิย. 2557 เวลา 12:34 น.] (862/0)

กระดานข่าว

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th