คู่มือประกัน 2559

คู่มือการประเมินคุณภาพวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
http://www.ptt.ac.th/datas/file/pdf/sar59/1495062437.doc
 
   
th