Personnel

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

thumbnail

นายวิระ รักษาสรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

thumbnail

นายศราวุธ แก้วฉิมพลี

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางอริสา ไทยนุกูล

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นายโกวิท อาจกูล

หัวหน้างานปกครอง

thumbnail

นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายประเสริฐ ดำทิพย์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

thumbnail

นางบุษกร จันทร์กอง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 
   
th