Personnel

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

thumbnail

นายจรูญ ชูสังข์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

thumbnail

นายวิระ รักษาสรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

thumbnail

นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

thumbnail

นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

thumbnail

นายปณชัย ศรีแก้ว

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

thumbnail

นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

thumbnail

นายโกวิท อาจกูล

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

thumbnail

นายวิทยา ศุขศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

thumbnail

นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

thumbnail

นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

thumbnail

นายประเสริฐ ดำทิพย์

หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยตัดผมชาย

thumbnail

นางณิชาภา หนูขวัญ

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

thumbnail

นางเนตรยา ศิลวิศาล

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

thumbnail

นางยุพิน ทองมณี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

thumbnail

นางวรรณา แคนยุกต์

หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ

thumbnail

นางพัชร์วลัย แก้วแสงอ่อน

หัวหน้าแผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์

thumbnail

นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

thumbnail

นางพัชร์วลัย แก้วแสงอ่อน

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

thumbnail

นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

thumbnail

นายทรงฤทธิ์ จุลกาญจน์

หัวหน้างานบุคลากร

thumbnail

นางยุพิน ทองมณี

หัวหน้างานบัญชี

thumbnail

นางวารุณี ปิยัง

หัวหน้างานทะเบียน

thumbnail

นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

thumbnail

นายธีรยุทธ ต่างจิตร

หัวหน้างานพัสดุ

thumbnail

นายวิทยา ศุขศรี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

thumbnail

นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

thumbnail

นางเนตรยา ศิลวิศาล

หัวหน้างานการเงิน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

thumbnail

นายวิระ รักษาสรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

thumbnail

นายศราวุธ แก้วฉิมพลี

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นางมนัสนันท์ จันทร์ศักดิ์รา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

thumbnail

นายโกวิท อาจกูล

หัวหน้างานปกครอง

thumbnail

นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

thumbnail

นายประเสริฐ ดำทิพย์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

thumbnail

นางบุษกร จันทร์กอง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

thumbnail

นางบุษกร จันทร์กอง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

thumbnail

นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง

หัวหน้างานความร่วมมือ

thumbnail

นางณิชาภา หนูขวัญ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

thumbnail

นางเนตรยา ศิลวิศาล

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

thumbnail

นายวิระ รักษาสรณ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

thumbnail

นายวัชระ ท่าจีน

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 
   
th