ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร  :
  
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลา
1. นายบุญสม  พึ่งปาน ตั้งแต่ปี 2527 – 2533
2. นายวิเชียร  อ่อนประเสริฐ ตั้งแต่ปี 2533 – 2536
3. นายณรงค์  แก่นแท่น ตั้งแต่ปี 2536 – 2539
4. นายสุพล  สวัสดี ตั้งแต่ปี 2539 – 2545
5. นายสุรัตน์  ตันสันติวงศ์ ตั้งแต่ปี 2545 – 2549
6. นายอุทิศ  ลิ่มสุวรรณ์ ตั้งแต่ปี 2550 – 2553
7. นายอำนวย  นวลจันทร ตั้งแต่ปี 2553 – 2554
8. นายสิริยุค  วัฒนสุนทร ตั้งแต่ปี 2554 – 2556
9. นายโสภณ  ชัยภักดี ตั้งแต่ปี 2556 – 2559
10. นายจรูญ  ชูสังข์ ตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน
 
 
   
th