ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
เนื่องจากมีการเสนอราคากระทำโดยการสมยอมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ระหว่างผู้เสนอราคา และทางวิทยาลัยฯ จะปรับลดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

 
   
th