ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (งานหลังคา) จำนวน 3 หลัง
เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำสุด ยื่นเสนอราคาต่ำกว่าเหตุ และเพื่อปรับปรุงราคากลางงานก่อสร้าง ปร.4-ปร.5 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557  วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคา ดังกล่าว
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

 
   
th