ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้า..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (ต่อเติมระเบียงหลังคา) ด้านหน้าอาคารอำนวยการ
------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (ต่อเติมระเบียงหลังคา) ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 214,400.- บาท   (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  53,600.-  บาท  โดยเป็นผลงานรวมในสัญญาเดียวของหน่วยงานราชการ, รัฐไม่เกิน  5  ปี  ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานประกอบ อันได้แก่  คู่สัญญา  และหนังสือรับรองผลงาน
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคตรัง   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5.   นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6.   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00น.
ณ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่  งานพัสดุ   วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  ในวันที่    7-17  กรกฎาคม 2558   ตั้งแต่เวลา  08.30-16.00  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ptt.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-570556-7  ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง  วิทยาลัยฯ  จะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา)  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จากสำนักงบประมาณแล้ว  และในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  จากสำนักงบประมาณ  วิทยาลัยฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้
                                               
                   ประกาศ  ณ  วันที่   7   กรกฎาคม  พ.ศ.  2558
 
 
 
นายโสภณ ชัยภักดี)
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
 
 
   
th