ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างป..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (งานหลังคา) จำนวน 3 หลัง 
 
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (งานหลังคา) จำนวน 3 หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,194,347.83 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 358,304.35 บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)  โดยเป็นผลงานรวมในสัญญาเดียวกันของหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานประกอบอันได้แก่ คู่สัญญา และหนังสือรับรองผลงาน
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้าง ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่
งานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ptt.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
075-570556-7 ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง วิทยาลัยฯ จะก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากสำนักงบประมาณ วิทยาลัยฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
ประกาศ ณ วันที่  13  มกราคม 2558
 
(นายโสภณ ชัยภักดี)
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam

 
   
th