ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

         ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดให้วันศุกร์ที่  ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ กับครอบครัวเป็นกรณีพิเศษ นั้น
         วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีมติให้ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง จึงกำหนดให้ปิดสถานศึกษาเป็นกรณ๊พิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชย โดยกำหนดให้วันสิ้นสุดของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฎิบัติหน้าที่เวรยามปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโยเคร่งครัด


 
ผู้เขียน webmaster@ptt.ac.th| 22 ธค. 2557 เวลา 10:32 น.| 0| 1324| ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
 
   
th