ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557" ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผู้ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ระลึกถึงพระคุณของครู  และส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อาคาร 1 ชั้น 4 จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
   
th