กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนนักศึกษาหลักสูตร ปวช. , ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 
 
   
th