ที่ตั้งของวิทยาลัย

ที่ตั้งของวิทยาลัย



วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง   ตั้งอยู่เลขที่  123  หมู่ที่  1  ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลนาตาล่วง  อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

หมายเลขโทรศัพท์         :   0-7557-0556-7
หมายเลขโทรสาร          :   0-7557-0558
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ :   Trang07
URL                        :   http://www.ptt.ac.th
E-mail                    :   ptt_trang@hotmail.com
 
 
   
th