ผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือง..

ผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
1. ไม้ค้ำยันนั่งได้
2. อุปกรณ์ปรับแต่งชุดถ้วยไฮดรอลิกส์วาล์ว
3. กระดาษจากธรรมชาติ
4. การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
5. การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน ปวช.1 สาขางานยานยนต์
6. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เรื่อง การไม่ส่งงาน/การบ้าน
7. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแผนกวิชาเสริมสวยและตัดผมที่มีต่อรายวิชาการแต่งผมชายเบื้องต้น รุ่นที่ 110
8. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชา 1402-1301 ขนมอบ1
9. ความพึงพอใจต่อการใช้อาคารและสถานที่ของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
10. การปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ รายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ระดับชั้นปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11. การปรับจริยธรรม คุณธรรม อันพึงประสงค์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 (ปกติ) และระดับชั้น  ปวช.2 (ทวิภาคี)สาขาวิชางานยานยนต์
12. ความพึงพอใจของนักเรียนและบุคลากรต่อการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
13. การปรับจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 (ปกติ) และระดับชั้น ปวช.3  (ทวิภาคี) สาขาวิชางานยานยนต์
14. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัสวิชา 2200-1003
15. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยวิธีการสาธิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
16. การสร้างและการหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องกลเบื้องต้น
17. การปรับเจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านวิจัยในห้องเรียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้น ปวช.1 สาขางานยานยนต์
18. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2,3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

19. การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Word) เรื่อง การสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
20. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์กระแสสลับ
21. โครงการกระดานเลื่อนอเนกประสงค์ วิชาโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
22. การใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 380 โวลท์ กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 220 โวลท์
23. โครงการอุปกรณ์เช็ครั่วของหม้อน้ำ วิชาโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
24. โครงการอุปกรณ์ดันลูกสูบเบรกรถยนต์ วิชาโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
25. การทำโคมไฟจากแผ่นซีดี
26. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าจากเครื่องสำรองไฟ UPS
 
   
th