Gallery

การแข่งขันทักษะวิชาการพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง
 
   
th