Gallery

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล
 
   
th