Gallery

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
 
   
th