Gallery

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วช.นครศรีฯ กับ เครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
 
   
th