Gallery

โครงการเสริมสร้างการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบสากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 2019
 
   
th