Gallery

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 
   
th