Gallery

ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษา สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง)
 
   
th