Gallery

พิธีปัจฉิมนิเทศและซ้อมรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนระดับ ปวช. 3 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
 
   
th